show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

nov8 2 1 8813a

 

         

          กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  จัดกิจกรรม “TISTR in Wonderland” ภายใต้ Theme “วว. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยสารชีวภัณฑ์และไม้ดอกไม้ประดับ”  ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564  เพื่อร่วมสร้างการเรียนรู้พร้อมจัดกิจกรรม  DIY  เสริมจินตนาการ  สร้างแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ เยาวชน  เชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว และร่วมสนุกผ่าน Facebook Live : TISTR  รับของรางวัลมากมาย !!!  ระหว่างวันที่ 9 –19 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00-19.00 น. @ Hall 9 อิมแพค เมืองทองธานี และชมนิทรรศการออนไลน์ www.tistr-science2021.com 

                                nov8 2 2 ac3bdnov8 2 3 d9cb5                                                                  nov8 2 4 2cce3

          ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต    ผู้ว่าการ วว.   กล่าวว่า  วว. เป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน  ในโอกาสที่กระทรวง อว. จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564 นั้น  วว. นำความสำเร็จจากการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมประยุกต์สู่การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนจำนวน  2  ผลงานด้วยกันคือ สารชีวภัณฑ์และคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย BCG ของรัฐบาล ผ่านกิจกรรม “TISTR  in  Wonderland” ทั้งในรูปแบบ On ground & On line ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และวิถีชีวิตยุคใหม่ New normal

          “... วว. มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝีมือนักวิจัยไทย ซึ่งมีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ นำไปใช้ประโยชน์ได้ทัดเทียมนานาประเทศ  และสามารถตอบโจทย์สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

          ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา    เอี่ยมโชติชวลิต    ผู้ว่าการ วว.   กล่าวเพิ่มเติมว่า  วว. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยสารชีวภัณฑ์และไม้ดอกไม้ประดับ คือ Theme นิทรรศการของบูธ วว. โดยนำเสนอผ่านผลงาน “สารชีวภัณฑ์” ตลอด ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ซึ่งเป็นการนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ไม่มีสารพิษตกค้าง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดการนำเข้าสารเคมี มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิต ปัจจุบันผลการดำเนินงานทำให้ลดต้นทุนเกษตรกรได้ 172.5 ล้านบาท และลดการนำเข้าสารเคมีเกษตรจำนวน 241.5 ล้านบาท โดย วว. ดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก  ในพื้นที่  4 จังหวัดนำร่อง คือ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม และกาญจนบุรีพร้อมทั้งนำเสนอความสําเร็จในการพัฒนา “คลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ” ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่ง วว.และพันธมิตรร่วมดำเนินงานบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถรวมกลุ่มผู้ประกอบการได้จำนวน 124 กลุ่มเป็นคลัสเตอร์ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 90 ล้านบาทต่อปี มีการนำไปใช้จริงในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

เผยแพร่ข่าว: กัลยา  จงรัตนชูชัย

สำนักสื่อสารองค์กร กองประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Facebook: TISTR   / Twitter: TISTR   / Instagram: TISTR_IG

Line: @TISTR   / YouTube: TISTR2506

www.tistr.or.th

โทรศัพท์ 0 2577 9000

  • Hits: 101
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.