show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

nov11 22c0b

     พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี   เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564  พร้อมมอบรางวัล   Prime  Minister,s   Science   Award   2021  ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) จัดขึ้นในรูปแบบนิทรรศการ Hybrid ภายใต้แนวคิด  “ศิลปะวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์" (Art - Science - Innovation and Creative Economy) ระหว่างวันที่  9-19 พฤศจิกายน 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

nov11 6 8ccea

                โอกาสนี้ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานว่า  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศและนานาชาติ สู่การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  โดยมีเป้าหมายสำคัญคือมุ่งให้กิจกรรมนี้เปลี่ยนระบบความคิดของคนไทยให้หันมาสนใจ  ชื่นชอบวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนมุมมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก น่าตื่นเต้น น่าเรียนรู้และจับต้องได้

nov11 7 1b979

            ในการนี้  ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวง อว.  ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.  พร้อมผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง  อว.  หน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ  เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  เข้าร่วมเป็นเกียรติ  ในวันที่  10   พฤศจิกายน  2564  ณ  เวทีกลาง ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

nov11 5 ca0a9

          นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นโอกาสที่เยาวชนจะได้เรียนรู้  ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำคัญ เราต้องเรียนรู้โลกแห่งอนาคต เยาวชนไทยไม่ด้อยกว่าชาติใดในโลก ประเทศไทยต้องยกระดับวิทยาศาสตร์ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนต้องพัฒนาอยู่เสมอ โดยความรู้ที่หลากหลายไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในโรงเรียน ขอบคุณกระทรวง อว.ที่นำนโยบายรัฐบาลไปปฎิบัติ เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงไปและเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาศาสตร์ทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า

                       nov11 2 59dc5nov11 10 2db7c

          ทั้งนี้ วว. นำผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาร่วมจัดงานในครั้งนี้ ผ่านกิจกรรม “TISTR  in  Wonderland” ณ  Hall 9  และนำเสนอผ่านนิทรรศการออนไลน์ www.tistr-science2021.com  ภายใต้ Theme “วว. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยสารชีวภัณฑ์และไม้ดอกไม้ประดับ”  ซึ่ง วว. นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ขับเคลื่อนนโยบาย BCG ของรัฐบาล ในด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ช่วยลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรกรรม  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิต  รวมทั้งการพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับในระดับเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นรูปธรรม

  • Hits: 96
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.