Written by กัลยา จงรัตนชูชัย on . Posted in ข่าวกิจกรรม วว.

show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

LINE ALBUM พักรถพักผ่อนลำตะคอง ๒๒๐๔๑๑ 3 e356e

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เปิดจุดบริการพักรถช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านถนนมิตรภาพ มุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แวะจอดพักรถ  เข้าห้องน้ำ และให้บริการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

                         LINE ALBUM พักรถพักผ่อนลำตะคอง ๒๒๐๔๑๑ 1 f10c6

          ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  การเปิดจุดบริการพักรถช่วงสงกรานต์ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง  ซึ่งติดกับถนนมิตรภาพ  โดยตั้งอยู่ซ้ายมือ หลักกิโลเมตรที่ 184  ให้แก่พี่น้องประชาชนในครั้งนี้ วว. มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่งในการช่วยอำนวยความสะดวกช่วงที่การจราจรบนท้องถนนหนาแน่น และให้ประชาชนเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาอย่างสวัสดิภาพ  เป็นการช่วยสนับสนุนภาครัฐ รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย

                      LINE ALBUM พักรถพักผ่อนลำตะคอง ๒๒๐๔๑๑ 13 ece0d LINE ALBUM พักรถพักผ่อนลำตะคอง ๒๒๐๔๑๑ 8 1b268

          ทั้งนี้ สถานีวิจัยลำตะคอง เป็นสถานีวิจัยในส่วนภูมิภาคของ วว. ตั้งอยู่ในตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งต้นน้ำงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรมสู่เกษตรกรในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างเศรษฐกิจไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาคารเฉลิมพระเกียรติเรือนกระจกหลังที่ 1 และหลังที่ 2 ที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดและจำลองสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตพรรณไม้ ตลอดจนเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน นับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรและพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้