show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

59ปี 1 27e52

 

 

          กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  จัดงานครบรอบ 59 ปี แห่งการสถาปนาองค์กร ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565  ในรูปแบบไฮบริด  ซึ่งได้รับเกียรติจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงความยินดี ในฐานะที่ วว. เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงงานบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ  สร้างโอกาสทางธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

          กิจกรรมหลักในโอกาสครบรอบ “59 ปี  วว.”  ประกอบด้วย  พิธีทางศาสนา  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร พันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่ทำคุณประโยชน์แก่ วว. และสังคม  การร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนบริจาคเพื่อโรงพยาบาลคลองหลวงเพื่อพัฒนาห้องคลอดและห้องผ่าตัด  รวมทั้งการอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook TISTR  และ วว. เพื่อชุมชน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การขอการรับรองมาตรฐาน GAP และการขอขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางตามมาตรฐาน อย. ผ่านการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญจาก วว. คือ สำนักรับรองระบบคุณภาพ ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS) หน่วยงานในสังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว.

           59ปี 11 a96f1

          ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล   ปลัดกระทรวงการ อว. ในฐานะประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (กวท.)  กล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสนี้ว่า  วว. เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง มีเกียรติภูมิมายาวนานถึง 59 ปี มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างคน แก้ไขความยากจน และเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่งทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และดำเนินการพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในปี 2565 วว. สนองนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  นอกจากจะดำเนินการตามพันธกิจหลักแล้ว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ชัดว่า วว. สามารถดำเนินภารกิจตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้อย่างทันท่วงทีและเต็มกำลัง ทั้งในเรื่องการมีมาตรการป้องกันภายใน วว. และการนำผลงานวิจัยและพัฒนา งานบริการภาคอุตสาหกรรมมาตอบโจทย์เร่งด่วนของประเทศและสังคม ในการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ผลงานดังกล่าวนี้ เป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่า บุคลากร วว. มีความสามารถในการสร้างงาน ที่มีผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งเชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ และสังคม  ทำให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศมีความเข้มแข็ง ในช่วงปีที่ผ่านมาผลงานของ วว. เป็นที่ประจักษ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรและได้รับรางวัลที่สำคัญในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง  วว. จะต้องเร่งก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสรรค์สร้างงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

59ปี 10 7cd6f

          ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาว วว. ทุกคนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ให้ วว.  เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงงานบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ  สร้างโอกาสทางธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ในนามของ วว. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนของสังคมที่สนับสนุนการดำเนินงานของ วว. ด้วยดีเสมอมา แม้ว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั้งประเทศไทยและทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 แต่ วว. ยังคงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีด้วยความร่วมมือจากทั้งผู้บริหารและบุคลากรที่ร่วมแรงร่วมใจกันปรับตัว เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการทำงานในรูปแบบ New Normal จนเข้าสู่ Next Normal โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ได้อย่างราบรื่น เพื่อ Transform ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป  

59ปี 9 b358d

          “...ก้าวต่อไปในปีที่ 60 วว. พร้อมนำศักยภาพองค์กรและความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทุกภาคส่วนของสังคม เป็น  Partner  for  your  success  และหวังว่า ทุก ๆ ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ วว. ในการก้าวต่อไปข้างหน้าเป็นอย่างดี นำผลงานวิิจััย  พััฒนา  บริิการ และนวััตกรรมของ วว. สร้้างประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่ประเทศชาติิสืืบต่่อไป...” ผู้ว่าการ วว. กล่าวถึงภาพอนาคตขององค์กร

          วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน      เสริมแกร่งเกษตรก ร  ผู้ประกอบการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทร.  0   2577 9000  โทรสาร    0  2577   9009    เว็บไซต์    www.tistr.or.th     E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    line@TISTR  IG : tistr_ig

  • Hits: 58
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.