show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

25 3July 9 4cb85

         กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ   ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร  สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร นำผลงานวิจัยพัฒนา วว. ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และ Health  and  Well-Being  ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในนิทรรศการระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)  กับการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ประจำปี 2565 ซึ่ง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สก.สว.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-26 กรกฎาคม 2565 ณ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการชุดต่างๆ และเจ้าหน้าที่วิชาการของรัฐสภาได้ทราบถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระบบ ววน. ที่สามารถสร้างผลลัพธ์และผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ  อันจะนำไปสู่การเชื่อมโยงให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในภาคนโยบายและขับเคลื่อนไปสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม   โดยผลงานของ วว. ที่นำไปร่วมจัดแสดง   ประกอบด้วย

25 3July 1 52fc9

          การปรับปรุงคุณสมบัติ แปรรูปเศษวัสดุทางการเกษตรให้เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล  วว. ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนจากชีวมวล  การรับบริการทดสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิงแข็ง  ทำให้เชื้อเพลิงชีวมวลมีคุณสมบัติด้านการเผาไหม้ที่เหมาะสม ขนาดและค่าความร้อนมีความสม่ำเสมอ เก็บรักษาง่าย ขนส่งได้สะดวก และสนับสนุนการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เช่น

-  เชื้อเพลิงแข็งจากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน (ทะลายปาล์มเปล่า  ต้นปาล์ม เป็นต้น)

-  เชื้อเพลิงแข็งจากใบอ้อย

-  เชื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูงจากขี้เลื่อยหรือเศษไม้ยางพารา

โดยมีทั้งแบบเทคโนโลยีพื้นฐาน  ได้แก่   การอัดแท่งเชื้อเพลิงทั่วไป หรือการใช้กระบวนการทางเคมีความร้อน  เช่น  ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน  ทอร์ริแฟคชัน  เป็นต้น ในการปรับปรุงคุณสมบัติด้านการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงให้ดีขึ้น  ลดผลกระทบต่อห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ ทำให้สามารถใช้งานในสัดส่วนหรือปริมาณที่สูงขึ้นได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

25 3July 10 37a60

          ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ทดแทนการใช้พลาสติก เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร   วว. มุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศ  การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยการพัฒนาเป็นภาชนะในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันจึงมีประโยชน์ทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อม การเพิ่มช่องทางการดำเนินธุรกิจและการประกอบอาชีพให้กับสังคม ภาชนะใบไม้และภาชนะจากเยื่อพืชมีข้อดีคือ ช่วยลดการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟมสำหรับใส่อาหาร  ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการเผาขยะพลาสติกที่มีผลต่อสภาวะอากาศที่เป็นพิษในปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  มีอายุการเก็บรักษาในที่แห้งได้มากกว่า  6  เดือน  โดยไม่เป็นเชื้อรา  จึงเป็นผลงานที่ตอบโจทย์สังคมผู้บริโภคในยุคนิวนอร์มอล  ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  สะดวกและปลอดภัย

25 3July 11 489a8

          ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร :  เจลลูกประคบ    วว. วิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่จากสมุนไพรไทย ที่ใช้วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรที่ใช้ในลูกประคบ เช่น ไพล ขมิ้นชัน มะกรูด ตะไคร้ เป็นต้น พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบของเจล โดยผลิตภัณฑ์ยังคงประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดเมื่อย ปวดบวมจากกล้ามเนื้ออักเสบ เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำ เช่นเดียวกับการประคบด้วยลูกประคบสมุนไพร เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์สะดวกและยังคงประสิทธิภาพของสมุนไพรในลูกประคบอย่างครบถ้วน ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยที่ได้นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาสืบสานภูมิปัญญาจากสมุนไพรไทย และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน ผลิตภัณฑ์นอกจากจะให้ฤทธิ์การรักษาดังเดิมแล้วยังสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เหมาะกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน

         วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เสริมแกร่งเกษตรกร  ผู้ประกอบการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทร.  0   2577 9000  โทรสาร    0  2577   9009    เว็บไซต์    www.tistr.or.th     E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    [email protected]  IG : tistr_ig

 

                         ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  [email protected] IG : tistr_ig

  • Hits: 48
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.