Written by กัลยา จงรัตนชูชัย on . Posted in ข่าวกิจกรรม วว.

show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

27 3July 32182

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90  พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง  กำหนดจัดกิจกรรม “ปลูกป่า 90 ไร่ 9,000  ต้น” ในเดือนสิงหาคม 2565  ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าสงวนสะแกราชรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสอดรับการดำเนินงานโครงการ ASEAN Green Initiative  และกิจกรรม CSR  ของ  วว.  

          โดยกิจกรรมการปลูกป่าดังกล่าว มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการปลูกร่วมกับเห็ดป่าไมคอร์ไรซา เพื่อเพิ่มพื้นที่ต้นแบบป่านิเวศน์ ป่ากินได้ ป่าเศรษฐกิจ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประชาชนสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารและเป็นต้นแบบสำหรับการปลูกป่าเพื่อสร้างรายได้และสร้างแหล่งอาหาร อีกทั้งยังสามารถดำเนินการคำนวนปริมาณการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 capture) และขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นการสนับสนุนเป้าหมายที่มุ่งสู่  Net  Zero  Emissions  ของประเทศ

27 32July 03b8c

          กำหนดการจัดกิจกรรม “ปลูกป่า 90 ไร่ 9,000  ต้น”  มีรายละเอียด ดังนี้

1) วันที่ 13  สิงหาคม 2565  ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยจะดำเนินการปลูกเห็ดป่าไมคอร์ไรซา เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถเข้ามาเก็บเห็ดเพื่อเป็นรายได้ให้กับชุมชน

2) วันที่ 16  สิงหาคม  2565  ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยจะปลูกป่าเสริมเห็ดตับเต่าในพื้นที่แปลงสาธิต เพื่อการเรียนรู้ การสร้างรายได้จากการปลูกป่า

3) วันที่ 30 สิงหาคม 2565  ณ พื้นที่ดำเนินงานของ วว. จำนวน  3  แห่ง  โดยจะปลูกต้นกัลปพฤกษ์   และไทรทริส ซึ่งเป็นไทรสายพันธุ์ใหม่ที่ค้นพบโดย วว.  ดังนี้

           - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

          วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน  ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทร. 0 2577 9000  โทรสาร 0 2577 9009 เว็บไซต์  www.tistr.or.th  อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  [email protected]   IG : tistr_ig