show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

11August 6 d9993

          นายณรงค์   วุ่นซิ้ว   ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต   นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) นายเรวัตร  อารีรอบ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ผศ.ดร.หิรัญ  ประสารการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  และ นายศึกษิต  สุวรรณดิษฐกุล  นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต” โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี  เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  2565  ณ  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

          นายณรงค์   วุ่นซิ้ว   ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต   กล่าวว่า  ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต เป็นการสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์นโยบายการพัฒนาประเทศ มีการนำงานวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ ซึ่งกระทรวง อว. มีนโยบายมุ่งตอบโจทย์ยกระดับภูมิภาค ผ่านการดำเนินงานโดย วว. ที่จะเข้ามาเพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพ ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีการนำเข้าไม้ดอกไม้ประดับจากภูมิภาคอื่นๆ เป็นหลัก เชื่อมั่นว่าการดำเนินงานร่วมกันจะทำให้จังหวัดภูเก็ตสามารถผลิตไม้ดอกไม้ประดับสำหรับนำมาใช้ประโยชน์ภายในจังหวัด ซึ่งมีพื้นที่รองรับและมีความหลากหลายของพันธุ์พืชที่พร้อมจะทำให้การดำเนินงานโครงการนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีธรรมชาติสวยงาม นอกจากนี้ยังจะสามารถส่งไม้ดอกไม้ประดับที่ผลิตได้ไปจำหน่ายในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ซึ่งจะสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้ยั่งยืน

11August 5 0779a

          นายสายันต์  ตันพานิช   รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าวว่า  วว. ดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลไทรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ประดับ ดังนั้นเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ จนกระทั่งปลายน้ำ จึงได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตรในจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร  ไม้ดอกไม้ประดับ อาหาร  เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ตอบสนองความต้องการของตลาด รวมทั้งพัฒนาวิธีบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สร้างและรักษาเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งร่วมกันเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และบูรณาการส่งเสริมการตลาด จากผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากไม้ดอกไม้ประดับและทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการนำรายได้คืนสู่การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง ชุมชน ท้องถิ่น ที่เป็นฐานรากของทรัพยากรไว้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน อันจะ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมตามแผนการพัฒนาประเทศต่อไป

          ทั้งนี้ วว. มีภารกิจหลักด้านวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิเคราะห์ทดสอบโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดย วว. ได้ดำเนินโครงการแผนการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565  มีการสำรวจพบว่าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีพรรณไม้หลากหลายที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด  มีธุรกิจโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากไม้ดอกไม้ประดับในการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานบริการด้านต่างๆ เช่น  สปา  ร้านอาหาร  และคาเฟ่  มีการใช้ไม้ดอกไม้ประดับจัดภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกโรงแรม เพื่อสร้างจุดขายและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว  อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่เหมาะสมในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาพรรณไม้พื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ พร้อมกับนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้แก่ชุมชนและจังหวัด

11August 1 2a28d

          “...นับตั้งแต่เริ่มมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมีทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศที่ชัดเจนมากขึ้น หนึ่งในกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สำเร็จบรรลุได้ตามเป้าหมายคือ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า ซึ่งให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า ความหลากหลายของสินค้าเกษตร และการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว เป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลก ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกระทรวง อว. ที่จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าทันยุคสมัยทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของกระทรวง อว.  โดย วว. และพันธมิตรที่จะร่วมกันดำเนินงาน Area Basedให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันใกล้...” รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าว

นายเรวัตร  อารีรอบ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า  บทบาทของ อบจ.ภูเก็ต ภายใต้ความร่วมมือนี้มุ่งส่งเสริมผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน เข้าร่วมโครงการให้ได้มากที่สุด และนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อลดภาระการนำเข้าไม้ดอกไม้ประดับจากภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งจะช่วยสร้างงานให้คนในพื้นที่และได้เรียนรู้วิธีการเพาะปลูกจากผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำไปสร้างอาชีพที่มั่นคง

ผศ.ดร.หิรัญ  ประสารการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   กล่าวว่า  ในต่างประเทศไม้ดอกไม้ประดับเป็นจุดเช็กอินที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งให้จังหวัดภูเก็ตมีจุดเช็กอินใหม่และเพิ่มสีสันของจังหวัดด้วยไม้ดอกไม้ประดับ  เพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวภูเก็ตมากขึ้น โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวให้สำเร็จและยั่งยืน

นายศึกษิต   สุวรรณดิษฐกุล  นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้  กล่าวว่า  ในบทบาทของผู้ประกอบการด้านโรงแรมจะนำไม้ดอกไม้ประดับที่ผลิตได้จากโครงการเข้ามาใช้ในการตกแต่งจานอาหารและเครื่องดื่ม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการบริโภค ทั้งนี้จะมีความร่วมมือกับ วว. ในการนำร่องจัดการสัมมนาและฝึกอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องกับสมาชิกผู้ประกอบการของสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ เพื่อปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ยุคนิวนอร์มอล และเพิ่มมูลค่า ความน่าสนใจ ให้กับอาหารและเครื่องดื่มด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่จังหวัดภูเก็ตผลิตได้เอง

วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เสริมแกร่งเกษตรกร  ผู้ประกอบการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทร.  0   2577 9000  โทรสาร    0  2577   9009    เว็บไซต์    www.tistr.or.th     E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    line@TISTR    IG : tistr_ig

 

      .........................................................................................................................................................................................................................

 

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@TISTR  IG : tistr_ig

  • Hits: 296
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.