show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

30 สิงหา 3 b7536

          นางสาวขนิษฐา   สหเมธาพัฒน์   กรรมการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 90 ไร่ 9,000 ต้น ซึ่ง วว. และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ร่วมจัดขึ้น เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระราชชนนีพันปีหลวง  ในพื้นที่ วว. จำนวน  3  แห่ง รวม  5  ไร่  ได้แก่  1. สำนักงานใหญ่  เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี  2. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  บางเขน  กรุงเทพฯ  และ 3 .ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา  บางปู  จ.สมุทรปราการ  มุ่งให้เกิดพื้นที่สีเขียวและต้นแบบป่านิเวศ  ป่ากินได้  ป่าเศรษฐกิจ  ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ  สนับสนุนเป้าหมายให้ประเทศไทยมุ่งสู่  Net   Zero   Emissions  โอกาสนี้  คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงานและลูกจ้าง วว.  เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกัน  ในวันที่  30  สิงหาคม  2565  ณ  สำนักงาน  วว.  กรุงเทพฯ และปริมณฑล

          “...วว. นำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ยกระดับการปลูกป่าด้วยการใช้เทคโนโลยีการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซาร่วมกับการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างสภาวะการพึ่งพากับต้นไม้ชนิดที่เป็นพืชอาศัยแบบเกื้อกูลกัน และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช    ปัจจุบันดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคแล้ว  2 แห่ง คือ 1.สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดนครราชสีมาและเป็นป่าสาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจ เสริมสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนรอบสถานี  และ 2.สถานีวิจัยลำตะคอง เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ สำหรับการปลูกไม้ยืนต้น/ไม้กินได้ เพิ่มพื้นที่และฟื้นฟูป่าชุ่มน้ำในพื้นที่ใกล้ลำน้ำลำตะคอง รวมทั้งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตและการใช้ประโยชน์พืชพื้นเมืองและเห็ด...”  กรรมการบริหาร วว. กล่าว

          นางสาวขนิษฐา    สหเมธาพัฒน์    กล่าวต่อว่า   กิจกรรมในวันนี้เป็นการปลูกป่าในเมือง ในพื้นที่ วว. จำนวน 3 แห่ง รวม 5 ไร่  ได้แก่  1.เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี  2.บางเขน กรุงเทพมหานคร และ 3.บางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวในเมืองและส่งเสริมภูมิทัศน์ของสำนักงาน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดอุณหภูมิความร้อนในเขตเมืองกรองฝุ่นละออง  ลดมลพิษ  นับเป็นการช่วยสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สีเขียวในเมือง ช่วยให้เกิดการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 capture) สนับสนุนเป้าหมายให้ประเทศไทยมุ่งสู่ Net  Zero  Emissions  และในอนาคต วว. จะขยายผลโครงการฯ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ให้ครอบคลุมไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศต่อไป

1661831496476 ee8de

          นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  วว. กล่าวแสดงเจตนารมณ์ว่า  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปลูกป่า “90 ไร่ 9,000 ต้น” มุ่งให้เกิดพื้นที่ต้นแบบป่านิเวศ ป่ากินได้ ป่าเศรษฐกิจ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้นแบบสำหรับการสร้างป่าครัวเรือน เพื่อแหล่งอาหารและสร้างรายได้อีกทั้งยังเป็นการร่วมสนองพระปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การเสริมสร้างและปลูกฝังให้ราษฎรเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้   ทั้งนี้จากความสำเร็จของ วว. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกไม้เศรษฐกิจ ร่วมกับเทคโนโลยีเห็ดป่าไมคอร์ไรซาในหลายพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ เช่น จังหวัดเชียงราย ลำพูน เชียงใหม่ นครราชสีมา ศรีสะเกษ  สกลนคร สระแก้ว และสงขลา  พบว่า การนำเห็ดไมคอร์ไรซามาใช้ประโยชน์ร่วมกับการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส่งผลให้พืชเจริญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์มากกว่าพืชที่ไม่ได้ใส่เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา 2-3 เท่า อีกทั้งเกษตรกรอละชุมชนในพื้นที่ยังได้ผลผลิตของเห็ดป่าที่เพาะร่วมกับต้นไม้ นับเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ และยังสามารถช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ยั่งยืน

“...การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่สำนักงานของ วว. ทั้ง 3 แห่งในวันนี้  เป็นอีกหนึ่งมิติของการปลูกป่า คือ มุ่งปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่  ตันกัลปพฤกษ์  และไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่  ไทรทิส   ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา ในการช่วยเสริมการเจริญเติบโตของพืช เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างยั่งยืน  ช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจน  ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดอุณหภูมิความร้อนในเขตเมือง   กรองฝุ่นละอองและลดมลพิษ..” รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าว

  • Hits: 47
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.