show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

15 กันยาพระมงกุฏง 2 41ed2

          นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พ.อ.เจษฎา  อุดมมงคล  ผู้อำนวยการ   กองอายุรกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการทดสอบประสิทธิภาพของโพรไบโอติกสายพันธุ์ต่างๆ ที่ผ่านการคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นต่อการทำงานของระบบทางเดินอาหาร โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน  5  ปี เพื่อร่วมกันส่งเสริม  สนับสนุน  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการทำงานอย่างเป็นระบบ  ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อเร็วๆนี้ ผ่านระบบไปรษณีย์ไทย

15 กันยาพระมงกุฏง 7 5f411

         รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  วว. กล่าวว่า  ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นการดำเนินงานร่วมกันของ  วว. โดย ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.)  และกองอายุรกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ซึ่งมีทีมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมของอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ต่างๆ  ต่อการทำวิจัยในมนุษย์เกี่ยวกับโรคหรือกลุ่มอาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร  โดยจะมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการวิจัยพัฒนา  การสนับสนุน  การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการพัฒนาบุคลากร ระหว่างสองหน่วยงาน  เพื่อเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ในเรื่องการกล่าวอ้างทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่ ศคช. วว. พัฒนาขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร ผ่านการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างรอบด้านและทันท่วงที  โดยการบูรณาการศาสตร์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  เภสัชวิทยา  สรีวิทยา และกระบวนการรักษาทางการแพทย์เข้าด้วยกัน

15 กันยาพระมงกุฏง 6 23651

          “... วว. บูรณาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสารชีวภาพและชีวภัณฑ์ เป็นคลังสายพันธุ์จุลินทรีย์ ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการและให้บริการเพื่อการศึกษาวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตจุลินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้วยสายการผลิตที่ครบวงจร ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการไปจนถึงระดับโรงงานนำทาง  วว. มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแต่ได้คุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ  ขณะเดียวกัน วว. ทำการวิจัยพัฒนาควบคู่ไปกับการให้บริการด้วย เพื่อนำจุลินทรีย์และความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน...” นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  วว. กล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ   วว.   ติดต่อได้ที่  โทร.  0 2577 9000 , 0 2577 9058   โทรสาร  0 2577 9058  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

*******************************************************************************************************************

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@TISTR  IG : tistr_ig

  • Hits: 247
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.