show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

29 กันยา 1 3b0d1

          ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  รศ.นพ.ฉันชาย   สิทธิพันธุ์   คณบดีคณะแพทยศาสตร์   จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัยลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติก ร่วมกันพัฒนาแนวทางการจัดเก็บและดูแลจุลินทรีย์โพรไบโอติกและบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาหรือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับจุลิทรีย์โพรไบโอติก  โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน  5  ปี เมื่อเร็วๆนี้ ผ่านระบบไปรษณีย์ไทย

29 กันยา 2 9cac4

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นการดำเนินงานร่วมกันของ  วว. โดย ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.)  และคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   โดยมีขอบเขตความเข้าใจร่วมกัน ดังนี้ 1) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยจุลินทรีย์โพรไบโอติก 2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิจัยเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์โพรไบโอติก  3) สนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบายและเชิงสาธารณะ  4) สนับสนุนคำปรึกษาด้านวิชาการหรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

29 กันยา 4 68ffd

         “...ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามพันธกิจของ วว. ที่มุ่งวิจัยพัฒนาและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน   ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ผลักดันให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ อบรมและที่ปรึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ...” ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ   วว.   ติดต่อได้ที่  โทร.  0 2577 9000 , 0 2577 9058   โทรสาร  0 2577 9058  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

*******************************************************************************************************************

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@TISTR  IG : tistr_ig

  • Hits: 364
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.