show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

18Nov 1 6208d

          นางปริยะดา  วิสุทธิแพทย์   ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร  ในฐานะหัวหน้าโครงการการประเมินและพัฒนาศักยภาพผลผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่นำร่องจังหวัดยากจน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  นำทีมนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว.  เข้าร่วมการประชุมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ในงานสัมมนา “เสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อยกระดับ Model แก้จน”  โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง  ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ  โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

18Nov 3 79082

          จากการเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว  วว. ได้รับทราบสถานการณ์การทำงานของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ในการขับเคลื่อนกระบวนการแก้จน และได้สร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกับ    6    มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้     ได้แก่  1) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     3) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง     4) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  5) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และ  6) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  รวมทั้งได้รับทราบนโยบายการพัฒนาพื้นที่แก้จนของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่  (บพท.)  ในปีหน้าที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงการพัฒนาเทคโนโลยีกับการตลาดเพิ่มมากขึ้น (Demand and Supply matching) ซึ่งคาดว่า วว. จะมีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการแก้จน  ในฐานะผู้ผลิต  appropriate technology  for commercialization

          อนึ่ง วว. ดำเนินโครงการการประเมินและพัฒนาศักยภาพผลผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่นำร่องจังหวัดยากจน  ในปีงบประมาณ 2565   เพื่อขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (วทน.) สนับสนุนทุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่  ดำเนินงานโครงการครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  กาฬสินธุ์  สกลนคร  มุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  เลย  นครราชสีมา  ยะลา  นราธิวาส และพัทลุง

..................................

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  [email protected]  IG : tistr_ig

  • Hits: 26
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.