show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

 

1 น่าน 3 8dacf

         กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  และการประปานครหลวง (กปน.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ “การใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน” เพิ่มกรอบศึกษาวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการควบคุมคุณภาพน้ำประปา ตลอดจนการจัดการวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำประปา สู่การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน

1 น่าน 4 c78ef

          ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  วว.  กล่าวว่า  วว. และ การประปานครหลวง  มีความร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562  ก่อให้เกิดการดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆ อาทิ  โครงการที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของการประปานครหลวง ฉบับที่ 2 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) (พ.ศ.2563-2565) ที่ วว. ได้มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและประเมินสภาพแวดล้อม รวมถึงการวิเคราะห์จัดทำร่างแผนแม่บท ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ของ กปน.  อีกทั้ง วว. ยังได้รับทุนสนับสนุน จาก กปน. ในโครงการออกแบบและพัฒนาระบบการนำน้ำใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ จากความสำเร็จในการดำเนินงานร่วมกันและความสัมพันธ์อันดี จึงเป็นที่มาของการลงนามเพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือ โดยเพิ่มกรอบความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้น เช่น ด้านการวิจัยและพัฒนา  การศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการควบคุมคุณภาพน้ำประปา ตลอดจนการจัดการวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำประปา เป็นต้น รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยใช้เทคโนโลยี ทรัพยากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน  

1 น่าน 2 c7eb6

         “...การดำเนินงานของ วว. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์มากขึ้น  ตอบโจทย์ SMEs ด้านพัฒนาและสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนชุมชนของประเทศให้แข็งแกร่ง  ความร่วมมือระหว่าง วว. และการประปานครหลวงครั้งนี้มีระยะเวลา 3 ปี  โดยจะทำงานเสริมกัน เพื่อส่งประโยชน์ไปสู่สาธารณะ ผ่านขอบเขตความร่วมมือ  4  ด้านหลักๆ ได้แก่  การใช้ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจร่วมกัน   การวิจัยและพัฒนา   การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ   เชื่อมั่นว่าการบูรณาการต่อยอดความร่วมมือจะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้สูงสุด สามารถสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

          นายมานิต ปานเอม  ผู้ว่าการการประปานครหลวง   กล่าวว่า  ที่ผ่านมา กปน. ได้ร่วมดำเนินงานกับ วว. หลายด้าน อาทิ ด้านการเกษตร ด้านการกำจัดกากตะกอนจากระบบการผลิตน้ำประปาซึ่งมีปริมาณมาก เพื่อลดค่าใช้จ่าย   เพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้ง   เป็นต้น   โดยทั้งสองหน่วยงานเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน จากความร่วมมือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาองค์กรและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จากการขยายกรอบความร่วมมือครั้งนี้ผลงานวิจัยของ วว. ในโครงการ “การเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนบริหารจัดการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการผลิตน้ำประปาจากน้ำฝน”  เป็นโครงการที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มช่องทางแหล่งน้ำดิบในการนำมาผลิตน้ำประปา และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน CSR ของ กปน. ที่มุ่งเน้นให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

          ในการนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้นำชมโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) และศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS) ด้วย

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  [email protected]  IG : tistr_ig

 

  • Hits: 89
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.