show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

หม้อน้ำ 1 78233

 หม้อน้ำ 2 4f964

      ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  กล่าวว่า  วว. โดย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ( MATERIAL PROPERTIES ANALYSIS AND DEVELOPMENT CENTRE  : MPAD) ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ให้เป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2569  ตามประกาศของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานฯ พ.ศ. 2554 กำหนด

“...การดำเนินงานของ วว. โดย MPAD เพื่อสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากการผลิตและการใช้งาน ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและตามมาตรฐานสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน ด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์มายาวนาน  โดยได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  ISO/IEC 17020  ISO 9001 และได้พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมตามสภาพกฎระเบียบทางการค้าที่เปลี่ยนแปลง สามารถให้บริการครอบคลุมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

หม้อน้ำ 3 400ba

     ทั้งนี้ MPAD ให้บริการและคำปรึกษาด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และตรวจสอบ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดต่างๆ ให้บริการตรวจประเมินอายุการใช้งานของโครงสร้างทางวิศวกรรมเครื่องจักร และโรงงาน รวมถึงการให้บริการคำปรึกษาเชิงเทคนิคเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาด้านวัสดุและกระบวนการสามารถให้บริการได้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ให้แก่ผู้ประกอบการ ครอบคลุมการดำเนินงาน ดังนี้

  • การวิเคราะห์ ทดสอบ ทั้งแบบทำลายและแบบไม่ทำลาย บริการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ การสลายตัวทางชีวภาพ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายชิ้นส่วน โครงสร้างและเครื่องจักร
  • การตรวจสอบและประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ หม้อต้ม และภาชนะรับความดัน และโครงสร้างทางวิศวกรรม
  • ที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
  • บริการงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน การทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์
  • บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัสดุและกระบวนการวิเคราะห์ ทดสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดและรับบริการ ได้ที่ โทร.0 2577 9264   โทรสาร 0 2577 9308   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

 

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@tistr  IG : tistr_ig   YouTube / TIKTOK : @tistr2506

  • Hits: 152
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.