show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 1 4b629

            วันนี้ (29 ส.ค. 2566 ณ โรงแรมดิโอกุระ  เพรสทีจ  กรุงเทพฯ)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์    วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)   โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) และพันธมิตร  ได้แก่  บริษัทอินฟอร์มา  มาร์เก็ตส์  ประเทศไทย  หอการค้าไทย  สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย  บริษัทเอสเอ็มเอส  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  และแบรนด์ SiriThai   ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน  Fi  Asia  2023  (Food  Ingredients  Asia  2023  :  ฟู้ด  อินกรีเดียนท์ส  เอเชีย  2023)  ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่  20-22  กันยายน  2566  ณ  ฮอลล์ 1-4  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการส่งออกวัตถุดิบอาหารในอนาคต  ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหาร/เครื่องดื่มเอเชีย พร้อมผลักดันการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่น สู่แมสอินกรีเดียนท์ระดับโลก  โดย วว. พร้อมโชว์ผลงานวิจัยและพัฒนา งานบริการอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดสัมมนา “InnoFood  Academy 2023  :  Functional  Food and  Ingredients  for  Health  and  Sustainable  Future”  และสนับสนุนการประกวดนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  Start-up Innovative  F&B  Products  Competition  เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ (SMEs/Start up) นิสิต นักศึกษา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 2 c0edf

             ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ   วว.  กล่าวว่า   ในฐานะที่ วว. ร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน  Fi Asia  2023  มีความพร้อมในการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ผ่านการดำเนินงานขับเคลื่อน BCG  Model  ได้แก่  เศรษฐกิจชีวภาพ  เศรษฐกิจหมุนเวียน  และเศรษฐกิจสีเขียว  โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหาร  วว.  มีศักยภาพรองรับงานวิจัยและงานบริการเพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต  มุ่งเน้นการวิจัยอาหารฟังก์ชั่นตลอดทั้ง Value Chain   ดังนี้  1) การเกษตรฟังก์ชั่น (Functional  Agriculture) เพื่อผลิตผักและผลไม้ที่มีคุณสมบัติเป็นอาหารฟังก์ชั่นแบบครบวงจร   ได้แก่  การพัฒนากระบวนการผลิตพืช   การผลิตพืชในระบบปิด  การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  และการปรับองค์ประกอบของบรรยากาศให้เหมาะสม  2)  ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน  ได้แก่   การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช   นวัตกรรมอาหารผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากโพรไบโอติก/พรีไบโอติก  เป็นต้น

           ทั้งนี้  วว. พร้อมให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ด้านอาหาร  แก่ผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ   อาทิ   1) การบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหารฟังก์ชั่น เช่น การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นของสารสกัด/ผลิตภัณฑ์   การวัดปริมาณสารประกอบฟินอลิครวม  ปริมาณแอนโธไซยานิน /ฟลาโวนอยด์รวม /เบต้าแคโรทีนรวม   การทดสอบคุณสมบัติทางด้านเภสัชจลนศาสตร์ของสาร  การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัด/ผลิตภัณฑ์ (Pharmacological Testing) ในหลอดทดลอง เป็นต้น   2) การบริการวิเคราะห์ทดสอบความสามารถในการลดการก่อภูมิแพ้ของสารสกัดและอาหาร  3) ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ β-hexosaminidase ในระดับเซลล์  และ 4) การบริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ (cytokine) ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ในตัวอย่างอาหารและสารสกัด

            นอกจากนี้ วว. ยังมีศักยภาพในการเพิ่มกำลังการผลิต หรือ Scale Up Plant  ให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพให้บริการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มมูลค่าหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาครอบคลุมตั้งแต่ การรับฟัง  แนวความคิดของผู้ประกอบการ   การวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและแก้ไขปัญหา (Prototype & Solution) การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การขยายขนาดการผลิตจากห้องทดลองสู่ระดับการผลิตจริง (Scale Up) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้า (Product & Management System)  การพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (Commercialization) ทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดและเชื่อมโยงด้านการเงิน  ได้แก่  1) โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร  2) โรงงานนำทางสายการผลิตอาหารแห้งด้วยนวัตกรรมเครื่องทอดสุญญากาศ  3) ศูนย์นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม จากโพรไบโอติก/พรีไบโอติก  และ 4)  Co-working food space  ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต  แปรรูปอาหาร ด้วยมาตรฐาน  GMP  

              ผู้ว่าการ  วว.  กล่าวต่อว่า  กิจกรรมของ วว.  ในงาน FI  Asia  2023  นอกจากการนำเสนอผลงานวิจัย งานบริการอุตสาหกรรม ดังกล่าวแล้ว  ยังจะร่วมจัดสัมมนา “InnoFood  Academy 2023  :  Functional  Food and  Ingredients  for  Health  and  Sustainable  Future”  ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ที่จะมาบอกเล่าพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจด้านอาหาร  ได้แก่  1)  ข้อกำหนดและขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียน  Functional  Food  and  Ingredients     2) Creating  a  World  of  Sustainable  Nutrition  with  Taste  and  Preservation  Solutions   3) การบริการวิเคราะห์ทดสอบด้าน  Functional  Food  and  Ingredients  ของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว.  เป็นต้น

             “...กิจกรรมสำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมในงาน FI  Asia  2023  ในฐานะที่ วว. เป็นหน่วยงานร่วมสนับสนุนให้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือ การประกวดผลงานนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Start-up  Innovative  F&B  Products  Competition  ครั้งที่  5  ภายใต้ Theme “Wisdom   power of  Local  Ingredients”  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ  SMEs , Start up  นิสิต  นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตผลงาน  วว. พร้อมที่จะสนับสนุนบุคลากรเหล่านี้ในด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตในระดับ Pilot Plant รวมถึงการประสานกับหน่วยงานเครือข่ายในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ รวมถึงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่มีอยู่แล้วให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ  ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาใช้บริการจาก วว. สามารถติดต่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  “วว. JUMP”  หรือผ่านเว็บไซต์ วว.  “www.tistr.or.th”  เราพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนทุกท่านให้ประสบผลสำเร็จ มีความมั่นคงในการประกอบธุรกิจต่อไป...” ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  วว.  กล่าวในช่วงท้าย

 

 

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@tistr  IG : tistr_ig   YouTube / TIKTOK : @tistr2506

  • Hits: 202
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.