show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

           นครราชสีมา 4 eabc3

          วันนี้ (29 พ.ย. 2566 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จ.นครราชสีมา) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบหมายให้ นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ รศ. ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โอกาสนี้ ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ และ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดนวัตกรรม วว. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการร่วมมือเพื่อการพัฒนาพื้นที่และการศึกษาด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเติบโตที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

          นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. กล่าวว่า ความร่วมมือของหน่วยงานภายใต้ อว. ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ เชื่อมั่นว่าจะมีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ตลอดจนการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ การพัฒนาจัดการคลังหน่วยกิตเพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรพัฒนาทักษะแบบ Non degree เป็นการผนึกกำลังในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

         ความร่วมมือของ 3 องค์กรใหญ่ดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี มุ่งวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างกันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงความร่วมมือในด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่อื่นๆ ของประเทศต่อไป

          สำหรับขอบเขตความร่วมมือภายใต้การลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การร่วมมือวิจัย การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งบุคลากรของทั้ง 3 หน่วยงานทั้งสามหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ตลอดจนการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 2) การจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การพัฒนาจัดการคลังหน่วยกิต เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรพัฒนาทักษะแบบ Non degree ด้านการเกษตรและเกษตรมูลค่าสูงเพื่อสร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจน และด้านต่างๆ ที่มีประโยชน์กับประชาชนหรือจังหวัดนครราชสีมา 3) สนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาการ ด้านการเกษตร นิเวศวิทยาป่าเขตร้อน และสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาฝึกงาน ภาคีบัณฑิต และการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบ Upskill reskill newskill & upscale 4) สนับสนุนความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวิชาการ การศึกษา และกิจกรรมต่างๆ และ 5) ร่วมกันดำเนินกิจกรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อร่วมดำเนินงานการแก้ไขและขจัดความยากจน โดยเฉพาะความยากจนข้ามรุ่น ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า มรภ. มีบทบาทเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการผลิตบัณฑิตและให้บริการวิชาการ ทั้งนี้ประเทศจะพัฒนาไม่ได้หากขาดรากฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างจริงจัง จะทำให้เกิดประโยชน์และพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและประเทศอย่างมีนัยสำคัญ เพราะการทำงานเพียงหน่วยเดียวจะทำให้สำเร็จได้ช้า ทั้งนี้ ในเบื้องต้น มรภ.จะมุ่งด้านหลักสูตรการบริการจัดการขยะชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง วว. มีความเชี่ยวชาญและมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับเป็นรูปธรรม

         รศ. ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า การจัดทำหลักสูตรการเรียนฯ ภายใต้ความร่วมมือจะใช้องค์ความรู้ซึ่ง วว. มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำไปใช้จริงทั้งการพัฒนาพื้นที่และมีการต่อยอดในเชิงธุรกิจ ได้แก่ ระบบโลจิสติกส์ ระบบราง พลังงานสะอาด สังคมคาร์บอนต่ำ มั่นใจว่าจะทำให้เกิดการพัฒนา ตอบโจทย์ในเรื่อง Smart city ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ทั้งสามหน่วยงานจะทำงานส่งเสริมกัน ไม่ซ้ำซ้อน จะเป็น lesson learn ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นครราชสีมา 3 e0f78

          ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. มีต่อบทบาทที่สำคัญต่อประเทศ โดยมีภารกิจหลักที่เน้นการวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมชีวภาพ พัฒนาอย่างยั่งยืน และบริการอุตสาหกรรม ที่ขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยและอุตสาหกรรม เป็นระยะเวลากว่า 60 ปี จากประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาว วว. นำปัญหาและอุปสรรคจากการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการสู่เชิงพาณิชย์ มาพัฒนาศักยภาพ เพื่อลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการต่อการทำธุรกิจ ในการยกระดับการผลิตระดับกึ่งอุตสาหกรรม มาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบระดับสากล เข้าสู่การวิจัย เพื่อให้งานวิจัยของ วว. หรือ ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตสินค้าเข้าสู่เชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น โดย วว. มีระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลไกในการพัฒนาผู้ประกอบการ เช่น โรงงานการผลิตต้นแบบเชิงพาณิชย์ Scale up plant ได้แก่ โรงงานการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานการผลิตเครื่องสำอาง และ โรงงานการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์อาหารและอาหารเสริม เช่น pre probiotic และโรงงานการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์จุลินทรีย์มิใช่อาหาร เพื่อการผลิตอาหารสัตว์ และรองรับระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์

นครราชสีมา 2 6d380

          “...ความร่วมมือของ วว. มรภ. และ มทร. เป็นการทำงานร่วมกันที่สำคัญ จะทำให้เกิดการบูรณาในการจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ การจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศในปัจจุบัน เป็น Open Innovation ที่พร้อมขับเคลื่อนและเดินไปด้วยกัน เพื่อให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถพลิกโฉมให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรี...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

         ทั้งนี้สถานีวิจัยลำตะคอง วว. เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนางานด้านการเกษตรเพื่อตอบโจทย์เกษตรมูลค่าสูงหรือเกษตรสมัยใหม่ มีนักวิจัยทีพร้อมทำงานกับภาคเอกชน พื้นที่หรือแปลงทดลองระดับเกษตรอุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการด้านการเกษตรรองรับ เพื่อให้นักวิจัยหรือนักธุรกิจการเกษตรเข้ามาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวิทยาศาสตร์ ทั้ง Science camp พิพิธภัณฑ์แมลง และพืชพรรณหายาก นอกจากนี้ยังมีสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ซึ่งเป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลของหลวง ที่ วว. ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการขยายพื้นที่เขตป่าได้จำนวนมาก จะเป็นพื้นที่วิจัยสำหรับนักศึกษาภายใต้ความร่วมมือนี้ด้วย อันจะสร้างความตระหนักและการให้ความสำคัญของงานด้าน วทน. ในด้านการเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อเข้าสู่สังคนยุคใหม่ของประเทศต่อไป

  • Hits: 154
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.