show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

โชว์ชีวภัณฑ์ 1 b290b

         กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. นำโดย  ดร.ตันติมา  กำลัง  นักวิจัยอาวุโส และดร.ธนภักษ์  อินยอด  นักวิจัย พร้อมคณะ จัดแสดงผลงานวิจัยพัฒนา "การขยายชีวภัณฑ์ด้วยถังขยายจุลินทรีย์ระดับชุมชน" และการเพาะเลี้ยงเห็ดเชิงพาณิชย์ ในธีม “ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปีงบประมาณ 2567 และวันสาธิตการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญา  เปลี่ยนฟางข้าวเป็นทอง  สู่เมืองปทุมธานีไร้ควัน  ซึ่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เครือข่ายพันธมิตรของ วว. จัดขึ้น เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2566 ณ แปลงนาสาธิด หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โชว์ชีวภัณฑ์ 2 6b285

          โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มตันการผลิตโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและภูมิบัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายและการบริหารจัดการ การตลาด รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

          ทั้งนี้ วว. ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน อาทิ การส่งเสริมการปลูกกล้วยต้นเตี้ย ถังขยายชีวภัณฑ์ชุมชน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุทางการเกษตร และการสร้างนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของ วว. งานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร เป็นกลไกขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การใช้ประโยชน์สารชีวภัณฑ์เป็นการยกระดับผลิตผลทางการเกษตรและรองรับนโยบายของรัฐบาล เพื่อมุ่งสู่ระบบการผลิตพืชปลอดภัย และระบบการผลิตพืชอินทรีย์ ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ ลดการตกค้างของสารเคมีในพืชผลการเกษตร ปลอดภัยทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค ต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทย

          วว. มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยพัฒนาและมีโครงสร้างพื้นฐานด้านชีวภัณฑ์ คือ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร  หรือ  ICPIM 2   ที่มีสายการผลิตชีวภัณฑ์ครอบคลุมตอบโจทย์ทั้งสายการผลิตเชื้อราและแบคทีเรีย  รูปแบบของชีวภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตโดยโรงงาน  ICPIM 2   มีจำนวน  3  รูปแบบ คือ หัวเชื้อเหลว  หัวเชื้อน้ำ และหัวเชื้อผง ในส่วนของบรรจุภัณฑ์มี 3 ขนาด คือ  เล็ก กลาง และใหญ่ สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ชีวภัณฑ์ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ มีกำลังการผลิตรวมต่อปีมากถึง 115,000 ลิตร 

         

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@tistr  IG : tistr_ig   YouTube / TIKTOK : @tistr2506

             

  • Hits: 102
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.