show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

           วันนี้ (15 ม.ค. 2567 ณ ห้องประชุม กวท. อาคาร RD 1 ชั้น 8 วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับ ศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประสานงานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ วัสดุชีวภาพ การเก็บกักและใช้ประโยชน์คาร์บอนไดออกไซต์ในรูปแบบต่างๆ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำหรือความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้มีการประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ลดต้นทุนที่ซ้ำซ้อนของหน่วยงานด้วยวิธีบริหารจัดการที่ดี โอกาสนี้ ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. ศ.ดร.บัญชา พูลโภคา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติด้วย

วว 4 81b24

          ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ความร่วมมือของ วว. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้ มิใช่ก้าวแรกที่ได้ร่วมงานกัน แต่เป็นหลายๆ ก้าวที่ได้จับมือร่วมกันและเดินไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความร่วมมือเครือข่ายฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Act : FSMA) ในปี 2559 ความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ ในปี 2563 รวมทั้งการร่วมกันวิจัยพัฒนาจุลินทรีย์โพรไบโอติก การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรร่วมกัน การผลิตและใช้ประโยชน์แคลเซี่ยมคาร์บอเนตแปรรูปจากเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเล การทดสอบความปลอดภัยและทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลผลิตภัณฑ์ระดับก่อนคลินิกในปี 2565

          “...วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม จะร่วมดำเนินการบูรณาการวิจัยและพัฒนากับคณะวิทยาศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจะขยายผลไปสู่การดำเนินงานในสาขาอื่นต่อไปในระยะเวลาอันใกล้ เพื่อขับเคลื่อนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเป็นการส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีศักยภาพ เป็น Open innovation และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน วทน. เพื่อมุ่งสู่การเข้าไปช่วยแก้ปัญหาของประเทศชาติ ตอบโจทย์ความท้าทายภาคธุรกิจ ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup ให้เข้มแข็ง มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ มีแคเรคเตอร์ที่ชัดเจนในการทำงานบูรณาการเชิงประยุกต์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมมือกับ วว. ต่อเนื่องอย่างเป็นทางการ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน โดย วว. จะเข้ามาช่วยเติมเต็มห่วงโซ่การต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ตามความต้องการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจให้มีศักยภาพมากขึ้น

  • Hits: 102
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.