show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

อากาศยาน 1 368d8

         กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำโดย ดร.สุเทพ จอยเอกา นักวิชาการ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) วว. และคณะ เสนอแผนผลักดันอุตสาหกรรมการทดสอบอากาศยานและอวกาศยานของประเทศไทย ในงานเสวนา “ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจและอุตสาหกรรมการทดสอบดาวเทียมของประเทศไทยกับภูมิภาคอาเซียน” จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Holiday Inn & Suites Siracha Laemchabang อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โอกาสนี้ คณะนักวิชาการ วว. ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ และ GALAXY Design and Simulation center ซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. ด้วย

อากาศยาน 2 5fb98

         แผนผลักดันอุตสาหกรรมการทดสอบอากาศยานและอวกาศยานของประเทศไทยของ วว. มีกรอบสาระความสำคัญมุ่งเน้นการสร้างความพร้อมของเครื่องมือวิเคราะห์/ทดสอบ ความหลากหลายทางด้านความสามารถการวิเคราะห์/ทดสอบของห้องปฏิบัติการ และการมุ่งเน้นในเรื่องของบุคลากรที่จะต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและทักษะขั้นสูงทางด้านการทดสอบ รวมถึงการธำรงไว้ซึ่งระบบมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ หากมีการนำแผนนี้ไปสู่การปฏิบัติ วว. เชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและวงการอุตสาหกรรมด้านนี้คือ ผู้ประกอบการทั้งด้านอากาศยานและอวกาศยานมีความเชื่อมั่นต่อการลงทุน มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั้งด้านการผลิตและการทดสอบ ลดการพึ่งพาการส่งไปวิเคราะห์ทดสอบที่ต่างประเทศทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ต่อไปอย่างยั่งยืนนวัตกรรม

         อนึ่ง วว. โดยโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและซ่อมอากาศยาน ภายใต้การดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ในฐานะห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบ AS9100D มีศักยภาพในการเป็นหน่วยวิเคราะห์และทดสอบในอุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศ โดยตอบสนองความต้องการการผลิตวัสดุและชิ้นส่วน และพัฒนาความร่วมมือในการทดสอบอากาศยาน และอวกาศยาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการไทย

         ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบของภาครัฐ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศ (AS9100D) มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการผลักดัน ขับเคลื่อน อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ของประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ รวมทั้งกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการประกอบธุรกิจด้านการบินและอวกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9272 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ www.tistr.or.th

  • Hits: 49
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.