show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module


b5 f2d4a

   b2 eb6bc

          กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำเสนอผลงานวิจัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัดชัยนาท  ด้วย วทน.  ประสบผลสำเร็จยกระดับพัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจรายย่อยได้จำนวน 70 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ  34  ตำบล  ในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นจากสาธารณะโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 17 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM  Meeting

 

b4 0b938

          ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.  ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน วว. ในเวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง“งานวิจัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ จ.ชัยนาท ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เชิงสังคม”  ว่า  วว. มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area based) ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านโครงการต่างๆ ที่มี Impact  อาทิ โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไม้ดอกไม้ประดับ  โครงการยกระดับโอทอปในพื้นที่จังหวัดชัยนาท  เป็นต้น  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบของรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามากกว่า 300 ล้านบาทต่อปี

 

b3 2fa50

          ทั้งนี้ “จังหวัดชัยนาท” เป็นหนึ่งในพื้นที่ดำเนินงานของ วว. ที่ประสบผลสำเร็จในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยดำเนินการพัฒนาและยกระดับเกษตรกร  วิสาหกิจรายย่อย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 8 อำเภอ (100%) 34 ตำบล (66.67%) รวมจำนวนเกษตรกรและวิสาหกิจรายย่อยที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับทั้งสิ้น 70 ราย/กิจการ แบ่งเป็นการพัฒนาเชิงลึกและตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี มกษ. 9001-2556 จำนวน 15 ราย/กิจการ ในพื้นที่  58 ไร่ 2 งาน  โดยมีผลผลิตการเกษตร ได้แก่  ส้มโอ  กล้วย มะขามป้อม ถั่วดาวอินคา และแตงกวา  รวมทั้งการยกระดับผู้ประกอบการโอทอป จำนวน  55  ราย/กิจการ  โดยการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิต การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  ให้กับผลผลิตการเกษตร ได้แก่  ส้มโอ กล้วย ขนุน  ข้าว  เห็ด แคนตาลูป ถั่วดาวอินคา  หน่อไม้ มะเขือเทศ ไข่เป็ด พริกและเครื่องเทศ จิ้งหรีด ปลา กุ้ง และผลิตภัณฑ์ของใช้ ได้แก่  ผักตบชวา กะลามะพร้าว หวายดอกหญ้า  ไม้ไผ่  เชือกปอ  เชือกมัดฟาง  และเตาอั้งโล่

 

b1 61818

          “...การดำเนินงานระยะต่อไปของ วว. ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท จะมุ่งขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผ่านการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา ซึ่ง วว. มีความเชี่ยวชาญทั้ง  3  กรอบเศรษฐกิจสำคัญ คือ 1.เศรษฐกิจชีวภาพ ได้แก่ การใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อแปลงเกษตรมูลค่าสูง  การพัฒนาสมุนไพรอัตลักษณ์ประจำถิ่น  การบำบัดสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการทางชีวภาพ และเห็ดเพื่อชุมชน  2.เศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่ การจัดการขยะชุมชน การเพิ่มมูลค่าจากขยะ (ปุ๋ย Biogas  เชื้อเพลิง RDF)  และ 3.เศรษฐกิจสีเขียว ได้แก่ กระบวนการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์   และ Smart packaging จากวัสดุธรรมชาติ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าด้วยความพร้อมขององค์ความรู้ เทคโนโลยีและบุคลากรของ วว. และพันธมิตร จะนำมาซึ่งผลงานความสำเร็จเป็นรูปธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน...” ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุป

          วว. พร้อมเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จของเกษตรกร ผู้ประกอบการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมงานบริการ วทน.จาก วว. ได้ที่   โทร. 0 2577  9000  โทรสาร 0 2577 9009   หรือที่  E- mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@tistr>

เผยแพร่ข่าว: ปุณณภพ โผผิน

สำนักสื่อสารองค์กร กองประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

Facebook: TISTR   / Twitter: TISTR   / Instagram: TISTR_IG

Line: @TISTR   / YouTube: TISTR2506

www.tistr.or.th

โทรศัพท์ 0 2577 9000

  • Hits: 63
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.