00000001 d9a14

15 มีนาคม 2565/ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดพื้นที่ให้บริการกับ สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 5 - 11 ปี ในอำเภอคลองหลวงประมาณ 400 คน ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

00000005 4d7e8

00000002 12097

00000003 7739e

 

00000004 c2636

  • Hits: 115

 

25 0fd28

เมื่อวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการเป็นนักประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาไทยในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์" เพื่อฝึกทักษะผู้สูงอายุในการประดิษฐ์ของเล่นภูมิปัญญาไทย และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สูงอายุให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นใจ โดยมีผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลธัญบุรี และประชาชนทั่วไป จำนวน 25 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมฯ ดังกล่าว ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

12 d164c

 

 

17 bc398

07 020e0

 

  • Hits: 113

1111 481ec

15 มีนาคม 2565 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมส่งมอบความรู้ ความสนุกด้านวิทยาศาสตร์สู่ห้องสมุดทั่วประเทศ โดยมี คุณพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นผู้รับมอบ จำนวนทั้งหมด 272 กล่อง เพื่อส่งต่อการเรียนรู้ให้กับห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ และหน่วยงานในเครือข่ายต่อไป

 

  • Hits: 112

00001 9b407

สำหรับการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ในโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากหน่วยงานร่วมจัด ได้แก่ ศ.ดร.ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์ ประธานโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาสาสตร์ อ.สกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.อพวช. เป็นประธานเปิดงาน โดยการอบรมฯ จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2565 ณ ห้องแสงเดือน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ อาทิ เรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์คืออะไร โดย คุณชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา และการบรรยายเรื่อง Science Fiction โดย รศ.ดร.ชัยรัตน์ คุประตกุล ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก โดยหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะทำให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ และหันมาสนใจเรื่องราววิทยาศาสตร์ พร้อมนำไปสร้างผลงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบงานเขียนมากขึ้น ถือเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

00002 0281b

 

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ให้บริการด้านพิพิธภัณฑ์แล้วยังมีการจัดกิจกรรมและการประกวดแข่งขันต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนมีความรักและสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดยล่าสุด อพวช. ได้ร่วมกับภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน จัดการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยการนำเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาถ่ายทอดเป็นวรรณกรรมที่เรียกว่านิยายวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีฐานการคิดเป็นแบบวิทยาศาสตร์ เพราะนอกเหนือจากความบันเทิงแล้ว เรื่องราวเหล่านั้นยังสร้างแรงบันดาลใจในการใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจต่าง ๆ รวมทั้งอาจสร้างให้เกิดเป็นนวัตกรรมได้อีกด้วย นอกจากนี้นิยายวิทยาศาสตร์ยังช่วยสร้างทัศนคติและเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์หรือสังคมฐานความรู้และสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในสังคมนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี”

00003 6c686

สำหรับการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ในโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากหน่วยงานร่วมจัด ได้แก่ ศ.ดร.ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์ ประธานโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาสาสตร์ อ.สกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.อพวช. เป็นประธานเปิดงาน โดยการอบรมฯ จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2565 ณ ห้องแสงเดือน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ อาทิ เรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์คืออะไร โดย คุณชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา และการบรรยายเรื่อง Science Fiction โดย รศ.ดร.ชัยรัตน์ คุประตกุล ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก โดยหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะทำให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ และหันมาสนใจเรื่องราววิทยาศาสตร์ พร้อมนำไปสร้างผลงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบงานเขียนมากขึ้น ถือเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

00004 5ef1c

 

00005 c496f

0006 8f7b8

 

 

 

 

  • Hits: 113
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.