Written by บุษราภรณ์ on . Posted in ข่าวกิจกรรม อพ.

show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

 

pm01 0f411

10 พฤศจิกายน 2564 - อิมแพ็ค เมืองทองธานี / พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2021 ครั้งที่ 5 แก่คณะนักเรียนและครูอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์อันโดดเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลก ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564

pm02 79fdc

สำหรับรางวัล Prime Minister’s Science Award 2021 ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนที่ได้ทำคุณประโยชน์และเป็นตัวอย่างอันดีด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติครูวิทยาศาสตร์ที่อุทิศตนอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาศักยภาพเพื่อความพร้อมต่อเวทีนานาชาติ รวมทั้งเพื่อช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ และสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีกำลังใจมากขึ้น ร่วมผลักดันการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

pm03 3772a

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกรางวัล Prime Minister’s Science Award 2021 นี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โดยมีปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสำหรับเยาวชน Prime Minister Science Project Award คือ เป็นเยาวชนที่ทำกิจกรรมด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ และได้รับรางวัลอันดับที่ 1 – 3 ระดับประเทศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน และ / หรือ โครงงานนั้นได้รับรางวัลในเวทีประกวดนานาชาติ ซึ่งการประกวดนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในช่วงระหว่าง 1 สิงหาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

pm05 0d354

และรางวัลสำหรับครูวิทยาศาสตร์ Prime Minister’s Science Teacher Award คือ ครูวิทยาศาสตร์ ที่เป็นที่ปรึกษาโครงงาน และส่งเสริมเยาวชนให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ โดยโครงงานของเยาวชนที่ครูเป็นที่ปรึกษา จะต้องได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศอย่างน้อย 2 ครั้ง และจะต้องได้รับรางวัลในเวทีการประกวดนานาชาติ โดยเป็นการประกวดฯ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 4 ปี ระหว่าง 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

ปีนี้ประกอบด้วย 4 ประเภทรางวัล ได้แก่

1 82c48

 

2 c2345

3 4c58b

 

4 7e637