show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

Page 1 of 3

1005 f2eb0

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี , มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ,มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) , มหาวิทยาลัยเนรศวร (พิษณุโลก) ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมจัดกิจกรรม “การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 20” Thailand Water Rocket Championship #20 เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้เกิดการบูรณาการทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้ครูและโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างครบวงจร ด้วยหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาและต่อยอดกระบวนการคิดและเรียนรู้ของเยาวชนให้ต่อเนื่องสู่การเป็นนักคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันประเภท Water Rocket Design Challenge และ การแข่งขันประเภท Fantasy Water Rocket โดยมีการรับสมัครระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2564

สำหรับการแข่งขันประเภท Water Rocket Design Challenge ได้จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 29 กันยายน 2564 โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม ผ่านการแข่งขันรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานในพีธีการมอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขัน และคุณผ่องอัมพร ศุภพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันฯ ในวันดังกล่าว

1001 b793c

โดยมีผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้

รางวัล Water Rocket Design Challenge Award ได้แก่

ทีม Anakin จาก โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

สมาชิกในทีม ได้แก่ นางสาวณภัทร มะหมัด , นายฌาณภัทร ผ่อนผัน           

ผู้ควบคุมทีม : นายปิยะ พละคช

รางวัล Science Communication Award ได้แก่

ทีม The legend

จาก โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สมาชิกในทีม ได้แก่ ด.ช.ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร , ด.ช.ศกลณัท สรัลพัศกร

ผู้ควบคุมทีม: นายณธภณ ทองน้อย         

และในการแข่งขันประเภท Fantasy Water Rocket มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขันทั้งหมด 48 ทีม โดยได้ทำการเปิดโหวตผ่านทาง Facebook : Thailand Water Rocket Championship ระหว่างวันที่ 22 - 29 กันยายน และประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 30 กันยายน 64 จำนวน 4 รางวัล มีดังนี้

รางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีมมาด้วยใจ จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

สมาชิกในทีม ได้แก่

1. นายยศกร อินสุวรรณ์           

2. นายวรเมธ ไกรดิษฐ์

3. นายกิตติโรจน์ รักษ์สุวรรณ     

4. นายภควิทย์ สุวรรณโณ

5. นายภูเทพ อินจันทร์ศรี

6. นางสาวนพรัตน์ นวลจันทร์

7. นางสาวอชิรญา อนุมณี

8. นายทิวากร แก้วพิกุล

9. นายโสภณ หมื่นพล    

10. นางสาวจิรสุดา เรืองเพ็ง

ผู้ควบคุมทีม : นายวัฒนา ถนอมศักดิ์

รางวัล Fantasy Water Rocket Award ได้แก่ ทีม โมคลานทะยานฟ้า 1 จากโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมาชิกในทีม ได้แก่

1. นายเมธา มะหมัน               

2. นายกวีวุฒิ ลิวัน

3. นายนัฐภัทร์ นาอุดม   

4. นายวิชิต จำปีพันธ์

5. นายณภัทร เพชรานนท์        

6. นายวิชัย คุ้มเดช

7. นายรังสิมันตุ์ จันมณี

8. นายบุรัสกร โต๊ะเด็น

9. นายชญานนท์ โต๊ะหมาด        

10. นางสาวสัจจพร โต๊ะจิ

ผู้ควบคุมทีม : นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา

รางวัล Fantasy Water Rocket Award ได้แก่ ทีม คลองเสาร่วมใจ ต้านภัยโควิด จากโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ จังหวัดนครศรีธรรมราช         

สมาชิกในทีม ได้แก่

1. ด.ช.วีรภาพ คำสีสุข  

2. ด.ช.นรวิชญ์ คำสีสุข

3. ด.ช.นันทวุฒิ ไทยเกิด  

4. ด.ญ.รุ่งทิพย์ พรหมวิหาร

5. ด.ญ.พีรดา ศรีสุขใส  

6. ด.ญ.วรัชญา จบฤทธิ์

7. นางสาวกาญจนา มะโณเรศ     

ผู้ควบคุมทีม: นายนาถพงษ์ คงเจริญ

รางวัล Fantasy Water Rocket Award ได้แก่ทีม The Kids พิชิต COVID ลำปาง

โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) และโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลำปาง   

1. ด.ช.สกฤษฎ์ภพ จิตรกล้า                 

2. ด.ช.วิทวัส ธิปทา

3. ด.ช.กนกพิชญ์ จำแม่น

4. ด.ช.อัญชุลี คานะมี

5. ด.ช.ภูผา สุขอังกุร    

6. ด.ช.ภัทรนันท์ แก้วบุญธรรม

7. ด.ช.อังคณา ต๊ะคำ     

8. ด.ช.เดชาธร กระแสชลศิลป์

9. นางสาวปิยพร กันทะวงศ์       

10. นางสุวิมล จิตรกล้า

ผู้ควบคุมทีม : นายสุรินทร์ จิตรกล้า

 

1002 97194

 

1004 c8c7d

 

 

 

 

 

 

  • Hits: 98
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.