pm01 0f411

10 พฤศจิกายน 2564 - อิมแพ็ค เมืองทองธานี / พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล Prime Minister’s Science Award 2021 ครั้งที่ 5 แก่คณะนักเรียนและครูอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์อันโดดเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลก ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564

pm02 79fdc

สำหรับรางวัล Prime Minister’s Science Award 2021 ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนที่ได้ทำคุณประโยชน์และเป็นตัวอย่างอันดีด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติครูวิทยาศาสตร์ที่อุทิศตนอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาศักยภาพเพื่อความพร้อมต่อเวทีนานาชาติ รวมทั้งเพื่อช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ และสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีกำลังใจมากขึ้น ร่วมผลักดันการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

pm03 3772a

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกรางวัล Prime Minister’s Science Award 2021 นี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โดยมีปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสำหรับเยาวชน Prime Minister Science Project Award คือ เป็นเยาวชนที่ทำกิจกรรมด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ และได้รับรางวัลอันดับที่ 1 – 3 ระดับประเทศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน และ / หรือ โครงงานนั้นได้รับรางวัลในเวทีประกวดนานาชาติ ซึ่งการประกวดนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในช่วงระหว่าง 1 สิงหาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

pm05 0d354

และรางวัลสำหรับครูวิทยาศาสตร์ Prime Minister’s Science Teacher Award คือ ครูวิทยาศาสตร์ ที่เป็นที่ปรึกษาโครงงาน และส่งเสริมเยาวชนให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ โดยโครงงานของเยาวชนที่ครูเป็นที่ปรึกษา จะต้องได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศอย่างน้อย 2 ครั้ง และจะต้องได้รับรางวัลในเวทีการประกวดนานาชาติ โดยเป็นการประกวดฯ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 4 ปี ระหว่าง 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

ปีนี้ประกอบด้วย 4 ประเภทรางวัล ได้แก่

1 82c48

 

2 c2345

3 4c58b

 

4 7e637

 

 

 

 

 

 

  • Hits: 97

01.1 83293

 

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเป็นประธานในการเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปลัดกระทรวง อว. เอกอัครราชทูตจากประเทศเดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่นและรัสเซีย ผู้แทนท่านทูตจากสหราชอาณาจักร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

02 55315

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเป็นประธานในการเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปลัดกระทรวง อว. เอกอัครราชทูตจากประเทศเดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่นและรัสเซีย ผู้แทนท่านทูตจากสหราชอาณาจักร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

03 d14fd

 

04 e77ed

     จากนั้น นายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวเปิดงานว่า “วิทยาศาสตร์เป็นส่วนสำคัญที่สัมพันธ์กับการพัฒนาระบบการศึกษา และการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนเพื่ออนาคต ซึ่งต้องไม่มีข้อจำกัดใดๆ ในการเข้าถึงความรู้ โลกในอนาคตเป็นโลกกว้างที่มีองค์ความรู้หลากหลาย สามารถเรียนรู้ได้อย่างไร้พรมแดน เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้องเป็นความรู้พื้นฐานของคนไทย ต้องมีการผสมผสานการศึกษาเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียนที่ต่อเนื่องสำหรับทุกช่วงวัยรัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย มุ่งการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างสมบูรณ์ หวังให้เยาวชนไทยมีหลักคิดเป็นเหตุเป็นผล ให้คนไทยมีทักษะความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงในอนาคต ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจ และสังคมฐานนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางในปี 2580 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งในการดำเนินงานของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เยาวชนและประชาชนไทย ได้เรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีประเด็นเนื้อหาทันยุคสมัย อยู่ในความสนใจของประชาชน รวมทั้งประเด็นที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างบทบาทให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อรับมือกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง ในโอกาสนี้ รัฐบาลขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศทั้ง 6 ประเทศ 80 หน่วยงาน ที่ร่วมกันจัดงานนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน และประชาชน อันจะก่อให้เกิดสังคมวิทยาศาสตร์ ใช้ข้อมูล ใช้เหตุและผลประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยของเราเติบโตอย่างเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสืบไป

 

06 8daa2

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในปีนี้ จัดขึ้นบนแนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Art – Science – Innovation and Creative Economy)” และสื่อสารเนื้อหาทางวิชาการตามนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานกับศิลปะในมุมของการขับเคลื่อน พัฒนา “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) ของประเทศ และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม “BCG Model : Bio - Circular - Green Economy” รวมทั้งร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์และสังคมของโลกในปี 2021 ได้แก่ ปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (International Year of Creative Economy for Sustainable Development) โดยมีเป้าหมายสำคัญคือให้งานนี้เปลี่ยนระบบความคิดของคนไทยให้หันมาสนใจ ชื่นชอบวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนมุมมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก น่าตื่นเต้น น่าเรียนรู้และจับต้องได้ ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น นิทรรศการความก้าวหน้าและกิจกรรมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมสำหรับเยาวชน การประกวดแข่งขัน U2T Hackathon 2021 เป็นต้น

 

07 926e6

ในด้านแนวนโยบาย BCG Model นับเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1st BCG Science Fair in SEA) ที่จุดประกายความคิด สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG โดยปลูกฝังให้เยาวชนและคนไทยรับทราบ เริ่มลงมือปฏิบัติและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านนิทรรศการภายในงาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบนิทรรศการที่คำนึงถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด ส่งเสริมการใช้ซ้ำ ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยลดหรือประหยัดทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค ด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ (Recycle, Upcycle) ซึ่งต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ที่เน้นการใช้ทรัพยากร การผลิต และการสร้างของเสีย

08 308a6

 


“ตลอด 15 ปีของการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีส่วนในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ สร้างสังคมอุดมปัญญาให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศที่มาเที่ยวชมงานมากกว่า 15 ล้านคน นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ชื่นชอบการแสวงหาความรู้ โดยปีนี้ได้สร้างสรรค์วิธีการ รูปแบบการรับชมงานแบบไฮบริดอีเว้นท์ ที่ผสมผสานระหว่างการเข้าชมงานในฮอลล์ หรือเลือกรับชมจากที่บ้านก็ได้ โดยมุ่งหวังว่าเด็ก เยาวชนไทย ตลอดจนสังคมไทยจะยกระดับความรู้ ได้รับแรงบันดาลใจ สร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความเป็นชาติแห่งวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในอนาคตต่อไป” ศาสตราจารย์พิเศษ เอนกฯ กล่าว

                     เปิดโลกแห่งการเรียนรู้วิทย์ยุคใหม่ใน 2 ช่องทาง
                     • Online ไร้ข้อจำกัดเวลาและสถานที่ด้วย Virtual Exhibition ในโลกออนไลน์ ผ่าน www.thailandnstfair.com
                     • On ground สัมผัสเทคโนโลยีและนวัตกรรมจริงในแบบออนกราวด์ ระหว่าง 9-19 พฤศจิกายน 64 ณ อาคาร 9-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  • Hits: 97

 

1199 6f3c6

 

3 พฤศจิกายน 2564 /ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. ส่งมอบเครื่องบีบถุงลมช่วยหายใจ (Ambu bag) จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาลคลองหลวง เพื่อนำไปใช้สำหรับดูแลผู้ป่วย โดยมี คุณวารุณี แหลมภู่ หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และคุณพัชรนันท์ วงษ์ประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบเครื่องบีบถุงลมฯ ดังกล่าว ณ โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

เผยแพร่ข่าว: สำนักผู้อำนวยการ กองสื่อสารองค์กร

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)
สำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9999 โทรสาร 0 2577 9900, 0 2577 9911 www.nsm.or.th

  • Hits: 92

 

1109 d3512

2 พฤศจิกายน 2564 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือ กับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย องค์กรหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ CCF LearnSmart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ตามวิถีใหม่ให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ผ่านการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนระบบใหม่ในรูปแบบ online ในภาวะ new normal โดยมี นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว ณ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ กรุงเทพฯสำหรับโครงการ CCF LearnSmart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน) เป็นโครงการที่มุ่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ให้เด็กในแบบชีวิตวิถีใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ “นวัตกรเพื่อการศึกษา พัฒนาแกนนำ” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ตามวิถีใหม่ให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ผ่านการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนระบบใหม่ในรูปแบบ online ในภาวะ new normal เบื้องต้นดำเนินงานใน 35 โรงเรียนทั่วประเทศในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิฯ โดยใช้กลไกอาสาสมัครท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนงาน ผ่านการสนับสนุน 3 รูปแบบคือ

1. LearnSmart Library การซ่อมแซมห้องสมุดให้พร้อมกับการเรียนรู้แนวใหม่ผ่าน Smart TV tablet ยืมเรียน และหนังสือหรือสื่อเกมส์ฝึกฝน critical thinking
2. LearnSmart Bag แจกกระเป๋าการเรียนรู้บรรจุหนังสืออ่านเสริมทักษะพร้อมแผ่นพับให้ข้อมูล กิจกรรมการเรียนรู้ online พร้อม list ช่องทางการเรียนรู้ผ่านสื่อ applications, e-channels, e-books
3. LearnSmart-School-In-A Box จัดเตรียมกระเป๋าการเรียนรู้ให้กับ "กลุ่มครูอาสารักเด็ก CCF" และอาสา กศน. เพื่อนำไปแวะเยี่ยมและกิจกรรมกับเด็ก ๆ นอกสถานที่

โครงการ CCF LearnSmart ได้ออกแบบขั้นตอนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนที่เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆ มากที่สุด คือ ครูตู้ ครูต่อ ครูเติม และ ครูตาม โดยมีการแบ่งการจัดการให้สอดรับกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ ดังนี้

ครูตู้ : เป็นการสนับสนุนรูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่านอินเตอร์เน็ตที่ห้องสมุดโรงเรียน หรือ tablet ยืมเรียน
ครูต่อ : ทำหน้าที่ต่อยอดด้วยกระเป๋าการเรียนรู้ มาพร้อม E-learning list ที่แจกให้นักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนใช้ประโยชน์ จากหนังสือเสริมที่ห้องสมุด เพื่อให้การเรียนได้รับความต่อเนื่อง
ครูเติม : เสริมการเรียนรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และ ผู้เรียนกับผู้สอน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่
ดูแลโดยคุณครูจิตอาสาจากโรงเรียน และคุณครูอาสาจากสำนักงานส่งเสริมการ ศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย (กศน.)
ครูตาม : เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ติดตามการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Online เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ มีทัศนคติที่ดีต่อการเสริม ความรู้ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน

ทั้งนี้ โครงการ CCF LearnSmart จะเริ่มจัดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ พร้อมวางแผนปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

เผยแพร่ข่าว: สำนักผู้อำนวยการ กองสื่อสารองค์กร

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)
สำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9999 โทรสาร 0 2577 9900, 0 2577 9911 www.nsm.or.th

  • Hits: 86
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.